bosaatn`cLUB


  `.nikaa. Mannguppaa..

  Share

  Admin
  Admin

  Numri i postimeve : 43
  Join date : 25/02/2010

  `.nikaa. Mannguppaa..

  Mesazh  Admin prej Sat Feb 27, 2010 7:48 pm

  sPo mUjj me'paRRamenu qe perRniee qeshTuh paazke wepRRu amO nashTT se naShta dikuR paRa sywe Kame'Tu paRRaftyRRu:(
  ``-tiiMM kii Pppaazz nggaaTT aaMoOo ssKKii ddiiTT meee'mm wLLeerrssuuu(H)(H)
  ``-ooo'hh ddDuushmOonnaa uUunn'ahh'peeTT qqoo'h'nNNaa`WinkWink
  ``-mooTTii ee'kOOm prriiTT qeeTT dDiiTT`'mee'TTii eeLimiNNuu munnsssiiTT.(A)
  `-jOOm LodDh mOo nGGaa'Kioo jeeTT kurrGJo soo'e'weRRteeT Kaa'pOO shKooi po'Kaa zhuRRmm'po uun po RRi ee'qeTT(W)
  `-Jeee'dDhuurraaTTa maa'ee'maaDHee qee'AJ zzoooTTT maa'Kaa dDhuuRRRuuu
  ``-aJJo qq'mm'dhA tii'sQQuheeT dDAshnii ooshT thiee'shTT hiiLe inteeRResi oo'shTT thieshTT <TRRAdDhTi>.Sad
  -kuRR'bOiinaa haa'Paa-nnuk kThehem mbRRaPPa kuuRR'bBooOinna Konnkurreenncc Juu'ss'Kinni EEggzzisTeenncc:$:$
  ``-ee'dDiisponuaR njee TTshkuaaRR sheess`.Leett laaimRRoheet Kuush kaa'interreesss`:$
  ``-uunn Nuuukk gguuTT'nnnaaa unn nuuK Luuttt'NNaa`-unn ee'Kkomm ni zooTT ee weqq aa'TTii i Tuuttnnnaaa.SmileWink
  ``-qqqdDoo dDeeshiirrr tOonndDee ttppaa'arrrriTTshmmee unn'ee'kOomm nnjjeeTT ttweer'TeeeT`WinkWink
  ``-*TTii eendDrrOonn muu'kOonn nnwweenn TT'eeemm aamOo qaa'mee'bBoO qee'TTiii ttee'aaJJ sskiii'weennNn`(H)
  ``-*ddiKKuuu'rrr ishiimm NJJO<ttaashTT jeeMMii AAiii edDhee aaJJoOo`*:$:$
  ``-weeeTTT'LLeeenn ssUunn TAAA'ffaaaLiii seEe sHëmmTTo'Oohh'NNa ..
  -*kreiT aata qe sdDoin me'Nna pa'me ssY na Jeena ILAQI per kreiiT ataa qe ssna dDoin naa JJena KAPAKI(H)
  .
  ``*-saa'TT JJoomm unn'eeHH kNeennnaa'hh Tiii'ppeeR muu Jeee weeqqq`aarrgaaTT`(H)(H)
  idDu atOhh ffiaaL T'omLa Dikurr qe'mii thOishe nsY ee'kujToj at kOhnn ee wjeteRR kurR m'PrremtOishe tdu weq'TTY(W).
  ``*-aanih nashTT pseeh Paa'tyy po JJeess*-pee'shoohhEEmm nffuuNnddDd kUush poo huupp nKett mmeess;)Wink
  `*gjithShkaa kaa PerrfundDim kshyRR krryT ku pe shTTi|*un rrJedDhi pei ni faamiLje qee stLeen tyMin mjaa Priish(H).
  *-tkkaaLLzzoi qyySh jOOn punTT`*mOozz kshyRR tee'Naa mii RRaass hUunnTT`WinkWink
  `-I waannaa bee aa'Barbiie`bitCh haas ewerithinnkk`(A)
  ``*fRyheesh seppsee Munneesh fryheesh See guzzoonn fryheesh see Kur ttLinddi Nona Ka ra Shii me GJaaakk`(H)
  *ttkaaLumen pee haRROii ee arrDhmerrin ee shOhh nccoPPa ttwoggLa`me KujdDes iOOm kaa hecci sse'Poo zaTeti nngrooPa(W)
  ``*-fffaaMMaa JJoottee nnggaaaTT meeJJee oo'sskkLLawwiiiaaa Jeeemm`(H).
  ``-ppaaaLLLaaaTTTiiii ii eeennnddRRReeesss uuu sshheeeemmmbbb`.(W)(W).
  `.Moterr ee komm attoo qee maa bbonn kuush poo Taa pRishh`.- see KKomm moteerr atto qe ma boon zemeRR qqaii djaLi kush Ish.//
  .`
  `*ssyyTT mOo azz drriiTT spOom bOOiin*teRRiii miiiKKaa maarr.(W)(H)
  `*kUurrr TTwwieen kOohhaa ppeer ktHiiimm`*ddyfishiN ee kii shperrbLimm.(A)
  *pOo foLin shUum perr'mUu po dDoiin me'moTTrraa meem'idDhnuu skOom fAAi un qe'aTTooh kaNN qeFF me'newe meeU'bashKKu.(H)
  *Joom LoodDh peei gjithQkkaaJJee pee'kOomm weqq nii'dDeeshiiRR`*zOott meRReem qaT'herr kuR kreiTT nashTa jOon miirr.(W)
  *arrmiqqTT deei tee'hUunnaa taashTT ttkaLLZzoii qaa'oOo dDhuunaa`* ti'see'Ddin qysh o pUunna na luFttoim mee 7'kaNuna.(H)
  `*SHaaJJeeem seeTT wwynn FFAAMMAA<.Wink(Y)
  *na ssdDinaa mu ndDaa tty'pOTT pLas zemRRa inaTTGJii' ee dDim qee'kii'qeeF mee'neiiTT mee newee amOo standaRdeed sii'Ki(H)
  *KopJeen teem Kimee Kërku po ma'wOon Kimee kupTu see'orrgjiNaaLin e ki pazz aamOo see'diTT mee wLeerrssu`(H)
  *kkuuurr tshooohh tyy ttokkk ee qqiieeell poom bashkoohheen`*po'dDu muu koon mee'Tyy amo ooshtt weeqq ondeeRRR qee's'reaLizoh
  eT(W).
  *ii kOomm fiaaLttt me pLoooTT arr'ssyyee*jOOmm nWwii TTparr TfrronTiit Ktoo pRroo diJee*nKrytt tonD jom nguL si KOKAIN.(H)
  *fiiLLiimii nUukk kthee'eeTT see'dDeeii nffunndDD Oo shKkuuu*dashNiiaa ssKujTToheeTT see'Ttii veeTT ee Kii shkaaTTruu(W)
  *Jeettaa jeem e kthyymmee nnmbrreeTrri mee aarrmiiqq'anaash*Poo nashTT see perr'Kett seen sOo'tuummaa nii.(H)
  *kur un TbOona MonoToni per'Tyy sdDuu mee'nni*kshyrr mOoz mshTi meeTT'haRRuu*see meTT haRruu sskaa seen qeem Shtin meT kujTu
  .(H)
  *u bOo shTiirr nkkeeTT JeeTT kerrKunn sspoKaa reeaaLiiTTet*keiTt rrenaT duuLeen pei Tvertteteess kurrGjoo ss'meTT.(W)
  -ppsseeh pOo'rreeenn qee'ssJJomm tuutt munnGGu*eeddDhee inaaTqorT ii'Kka maaRR maaLLii per'mUUu.(H)
  *mmeenOo wweeqq'ppaaKK -Ttii ee dDDiinn ssaa'wLeeejj *nesee Knaaqqesh paa muu'zeemeeRR*-uunn ppa'Ty ee theeejj.(H)
  *|.ffuunneerraaL ppeerr iinnaaTTgjiii ssee'kaanuunninn nnaa'wweeqqq ee'rrriisseem.|*(H)
  *.hhaarroohheen aattOo tt'miirraa ssee'ee'keeqqqjjaaa kaa`maa shUumm FFAAMM>.(H)
  *.|kshyyrree wweettess qAAiii bOonnee ee'ttaash Ruujjee feemmReen tOonneee|.*
  *-mmOozz mmthhuuJJ mmffaaL see mOo'nnukk'TTaa ffFaaaLiiii-*Wink
  *sseenn ssii'shh mee'Paazz FFAAM ee'mmee ppazz EMERR qaa iish mee'dDaashTT njjeerrinn mmee'ZZEMER*(W)
  *-ssfffooLii sseenn ssaa'mOooss mmee'rraa nnn'niiweeeL ttynnvvee.(N)
  *-pOoTT ni'mee zemeeRR eedDhee ppseehh sspOo'TT shOoh mee ssY-*(W)
  *aaLaa mmddueeTt mii Leexxu aaLaa mduueeTT mii mSsuu*paaRRa syywee Tboohhn Tmiir mass Shpinne Kshyrrin Mett shPPU> .(H)
  *-Ooh zOott aa'pOnna sheeh kaLLzzOo aa pOo'nna njeeHH pseeh spOmma jeepp foorrceen me haRRuu shkaau kOon ddDjjee*-(W)Neutral.
  *meenOnn qee'jOom dDeekk wweqq'ppseeh mmkkii LeendDuu`*-jjOo'zemeRR unn'aaLaa jOom gjaaLL jeTen tyy'meTTa shkaTrruu.(H)
  *-mUu'sum Haan aamm dDoonn Tii`aamm'dDOonn miiLeeeTii shOoqninn see'Lo nLLooqq kaaT shKoiin mKkaan mee'weeTTii*-(H).
  .qa'mU ka teKK e kom bOo kuurr'ttee mas ssJom kthY`qaa'kOom bO kOom bo me zemeeR kuRR kerKush sunn mmkaa shTTyy.(H).
  'sskem FAAJ qe'JEem ttgjOon see naa Jeem ttgjOon ppeei naTyyrress taa'ndDrrOOii jeTeen meeni ngjyyRR tt'FtyyRRess.(H)
  /.Dit perr DiT aLa ma fLLiq DiT perr dDit tu hi nLLuGaa ska assni wen mem NgushLLu*qysh mnggushLLonn mas'fooRti RRugga.(H)
  `* -pOoTT myyTT innaa'TTii zeemmeeRR kttOon ee'kii ppeei zaanna'TTiii-.(H)
  *dDO ShkoOinn na'TT bOT.zOTii e Ka ShkRRu.`kiO bOT o tOrTTe qE dDO muUiin me ShiJuu`.faTkeQsisHtt dO Smuin me PëRFunDu.(H)
  .[`.-Ishalla Engjulli t'Run e t'Hek prei Ksajj Loje veQ 1 sen dijee bone na preke ntel vetes Groopen ja marove(H)..-`].(H)
  hheecc HUUP< sstt'dDuu .KUUP. ttkom thOon ttDDu nnzemeRR ttkom pprreekk ttashT tt'thOm nguushLLimme pprr muu kimme dDDek.(H)
  *kkee Meenuu qee munnSH meem shTTii mee'gjeeLoozzuu`*amOnn jo zemerr weeq weTen ee Kii kaaLLZzuu*.(H)

  *nnkeT proofeSSion keiiT rraas'iishTT jee kyyqq*Tii skee LindD me bOo RAP>ti Je LindD me mUush fjaaLkryyq.(H)

  *shUumm pOomm dDoin amOon unn'weeqq njOo ppee'dDu ppe'dDu qatOoh qee'pe'dDu amOn sspo Mujj ass meJu afRRu(W)
  `*-kkkee'meenuuu qqq Jee ddjjaaL ppreeii sss'mmbaarri aaa knneejj uu myyTTee ttu pii'bbaarriii. (N)(H)
  mffaL nnesse Tkom dDashT mfaaL nesse Tkom idhNNu saa ma shUum qq Jee laRg meJeee aqq ma shUum Jomm kaTT'dDUU>.(A)
  `*|.kkssAAiii ii'ppazzKKaa aarrdh fuuNNii eee'uNn ppee kuujjTToojjj fiiLLiimmin.|*`(W)
  *. fftyra jOte m`del perpara saher qe shi o ttu Ra. kurgjO ma shum s`kisha dasht weq edhe niher ty afer met pa.
  *jjomm aaLaa ee'nnxeeTT eedDhee kOOmm uurreejjTjjee pLooT*kuuRR mOozz uu'kthee nneesee ssKtheehesh ssOodd.(A)
  *muunooHeesh kujTimiin mee'ruiiiTT muunOhhesh mooss mee'wuiiT`weqq pii zeemmrres TondDee mmem hheek skimme'muiiTT*(H)
  `* uu msooowwaa mOo mmee'ttYY`*ttaashT kshyyrrr wweeqq zeemmrreen mmeemmaa'thhYY. *(H)
  `.nneesse ssJJomm mmee'tyy mmee kerrkOnn kerkUnn ssJJoomm`.(H)
  `* #...mmaaaJ arrmiiiqqTT nnggaaaTT ssee aattaa qqq`TTTT'ddOOiinn ttaa ruuiiNN sshpiinneenn..(H)
  .# .|*uuLeee krryyTTT pOoshTTT eee xxxheeLoozzOo see weqq njjOo Oshtt nummerr njOo|.(H)
  `* gjjeennerraTT ee'ssmuuTTt ppaa shpprrreess ppr'sherriimm`(N)(H).
  “`.sshpesh pO ffOLin pa dDit ssen Qeky ttrip sshum pOo m`penGon`.pO nnashT bboLL Qe pe dDi Qe dDikujjt prr mu ii innTeresOn.`(H).*
  “`.Qkkaa kkemm nnaa Ju kurr ssii kenni`Qa bbOiimm nnaa Ju kurr ssunn bbOnni`(H).*
  *vii edhe 1her innatQortt prr mi kkaLL`sSe kkTa budaLL kann harru Qe iiOm GJaLL`(H).//
  “`.nnesse tti ke vreiiT qe iiOm nnJeri me vuuL`atther maaiie LoOttin sse dOinn tthikken me ma nnGuuL`(H).”
  “`.rruGess Qee iiemm ttu sshkku pO m`ddokeeT na kann LoOnn mennT`sse ffJaaLt Qee iiemm kaa i tthOimm i tthooT veeQ nnJerii ttrennT`(H).”
  “`.bbOnna zzoT edhe nn`venn tt`huuJ`(H).”
  ` # Liiwwe ass a biiTTch aandD thann Juu dDiiee. (H)
  `* #.wwhheen jOuu llOOkk bbaaaccKK ii'LL bee aaLwaayy'ss theerre.*(W)
  *. `mmaaJee krryyTT ttee nnaaLttt thUUii wettt'ss sskkaa muu nnaaaL.. (H)
  #... `kOomm lyypp ppakkk ddashniii nnaapperr uudhTT ee uurreejjTTjjesss. (H)
  `* jeettaa iiish pproggrraamm pa assnii fiiTTuus nMbbaarriim....` ee nna pe fiiLLoiimm nFFundd ee pperrffundoim nfiiLLimm.(H)
  ` #..`jjOomm knnaqq mmee PPaakkk kUurr sskOmm lyypp maa shUumm pi weeTTiiTT..(H)
  `.. eemmrrii ttiii mmjjeepp binnddJee poo mOoss'biinnddJJaa mmttuuutt...(A)//#.

  `.. tjjerrTT ssunn bohheenn ssikuurr Nnaa ee nna weq bOimm Haa Hhaa Hhaa...(H)
  `.. #. TTweqqantaa pOott ddOkkeem amOO pa daaLLimme Jeemm..ssii Naa ssii attaa Nii krriiJuuss e kkeemm.(H)
  `..thhuu qq bOoeeTT miirr po ee Miiirraaa sOoshTT nggaaTT teeJJEe ttii thuuu qqmKiii aafferr amOo unn ssjOmm affferrr TeJjee.(H)
  `// *.mmwwiieenn kkeqq ppr deeshttaaKKaa pOo qeeshTUu ee Kkaa'nnaffaakkaa..(H)
  `..* .kkaaLLXxooii kLLoosharrvvee qq'juuv kka arrdh Fakttuurraa aajjee nOnnnqqim aa jOO nukk tttkkaaLLxxonn friizzuurra.(H)
  `'* kuuurrgjOO sskkee bOo weqq pooshTTrrim ndaaJ weTT'ss `..njjeeRRii i thjjjeeshT qq jja gjOn rrennen TwerTeeTess..(H)
  `.. fjjaaaL weqq fjjaaaL amOO ppr muu hiiqq SEEnnn.*unn Jetteen e shOO ndryyshee qaTOo tty pOott dhheemm(H)..
  `/. muuu pOom dhimmeTT i ngrrraTii see sspi shkOiikke ffaTTii kUUsh tta ka ngjiiiTT qat eemmeerr tta pasKka pass'inaTTii.(H)
  `./ee'dDii qq kii emOociOnne kuurr mmkkii nggaTT..mmasi spOott wiieen shannCaa biiLee leem rrahaaTT..(H)  |tKom daasht po tash nZemmren tem sJKaa booLL ven prr tyy:P
  |i Loved you ..buT noow inn my heearT hasn'T eenooughT pleace For

  niki anglishtt
  4..If I Cann HaVee OnLy In My DreaMs THenn I WaannT So SLeeP FooreveR

  ``*NessE Uunn MmUndD Tee Kkeemm Nëë ëNNddRRaatt EE mIIaa aaT'Heerr Deesshhiiirroojj TTee FFleejj Gjjithmmoonn

  I Lovv waLKinG In The RaiN bbeeccuussee nooo onnnee Knnoooww'Ss Im CrryynnG
  un deshiroj te ec neper shi sepse askush sdo te me vrej qe jam duk qar :'(:'(
  Ma love for yOu always is here..'ma love for yOu never gOo<3!.14
  dashurija jem per ty gjithmon o ktu .. dashurija jem kur nuk shkon 14
  I don't know where I belong` But I'll be moving on` If you don't, if you won't?
  nuk e di kujna i takon por un do jem duke levizur.. nese tih nuk jee.. nese tih nuk deshiron
  “If I have to choose HATE and LOVE...I would rather choose HATE....!”
  nesee duhet per te zgjedhur dashurin apoo urrejtjen unn do ta zgjedhja mee deshir uurrejtjen :(N)
  “......Sometimes I drive so fast Just to feel the danger I wanna scream It makes me feel alive.......!”
  nganjere ngas shume shpejt vetem qe te ndihem rrezikshem deshrioj te bertas qe te ndjehem e gjall

  “...G!ve mE mY hEarT BACK!!!!....You don't dEserve it</3
  thema zemren prapaa ... ti nuk e mertitonn :(N)

  “..That cold black cloud is comin' down Feels like I'm knockin' on heaven's door...//<3”
  e zeza e ftofta eshtt duke ardhur dhee m`duket qee jamm dukee trokitur nder tparajses
  “...lovers always come and lovers always go... Sad
  dashuriaa gjithmon vjenn dhee gjithmon shkonn

  .. #. TTweqqantaa pOott ddOkkeem amOO pa daaLLimme Jeemm..ssii Naa ssii attaa Nii krriiJuuss e kkeemm.
  `..thhuu qq bOoeeTT miirr po ee Miiirraaa sOoshTT nggaaTT teeJJEe ttii thuuu qqmKiii aafferr amOo unn ssjOmm affferrr TeJjee.
  `// *.mmwwiieenn kkeqq ppr deeshttaaKKaa pOo qeeshTUu ee Kkaa'nnaffaakkaa..

  I hate the Alone's,when i remember you..!! e urrej vetmin,sa her qe te kujtoj un ty.!!


  pOtt nii me zemer edhe pse spOt shoh me sy !

  *!!eCiN diTt..... RrjedHin viT...... uN sbuTtna nI dIt pO e KalumJa kA mE meT ni KujTim i PriShT**!!
  **!! I ulT n'ShkaLl pAra deRe,i tHeLlun n'meNdimE, a tHu kOm jeTtu diKkur a jOm wEq n'KujTtimE**!!

  !!**gjiNja Pom thOjn shQipE qkA t'Ka gjeT pO ii kaLlzoj qE jOm lodH mE keT jEt**!!
  !!**psE largoHesh nUk E meNdovA............mE tHe tE duA unE te besoVa.......pOr si duKet vetEn mashtROva taNi kU jE Se dI.........**!!

  `:-. un jOM me ty se me mu osht shpyrti jOott !

  -`.: jeta osht ni deshprim , e thom me plot bindje , mungesa e dashnis t`shkakton weq vuajtje e dhimbje

  `:-. qdO ditt e re weq pa ty e njejt , e zOrshme jetta pa ty pO dunna mi kaLu kejjtt

  `.*zhhgeenjjehhesh mee jeeTT sshum ee weerTett`*ssii ddikurr ddikOnn kurr sskimme gjeTT.(H)
  *nnffiiLlmm nukk dashhte qyshh komm dashht unne tashht tii shKowe nrruug te gaabbuuar te ciLenn tasht vjjenn dhe me keRKonn faLjje.:S!
  ffaaTT nn'Jett tashTT maT miirreenn gjeeJee kttoo jOn fjaaLtt e fundiitt qq pi nin prreeii meJee.(H)
  minutaat po afRohen un po udhTOj nBoteen qetter Ktoo fjaaL pi thom pi zemres e po i qees nLetter.Sad
  ttashT appeT si att hherr un po dduu meta prek Doreenn shikOheem npasqyre dhee shpeesh e shikOj orenn(W)
  kshttuu ee ka Jett me gjith ktto rruuggT e wettaa un keiTTa i pattaa ee Psee ttasht weT metta.(W)
  mbeTTaa paa daShnii pa ngRottssi e shooQQnii kur ti mtHUu mFAAL un smuJ met shikuu nSy
  *muunooHeesh kujTimiin mee'ruiiiTT muunOhhesh mooss mee'wuiiT`weqq pii zeemmrres TondDee mmem hheek skimme'muiiTT*(H)

  *. fftyra jOte m`del perpara saher qe shi o ttu Ra. kurgjO ma shum s`kisha dasht weq edhe niher ty afer met pa.
  *jjomm aaLaa ee'nnxeeTT eedDhee kOOmm uurreejjTjjee pLooT*kuuRR mOozz uu'kthee nneesee ssKtheehesh ssOodd.(A)

  mffaL nnesse Tkom dDashT mfaaL nesse Tkom idhNNu saa ma shUum qq Jee laRg meJeee aqq ma shUum Jomm kaTT'dDUU>.(A)
  `*|.kkssAAiii ii'ppazzKKaa aarrdh fuuNNii eee'uNn ppee kuujjTToojjj fiiLLiimmin.|*`(W)
  *shUumm pOomm dDoin amOon unn'weeqq njOo ppee'dDu ppe'dDu qatOoh qee'pe'dDu amOn sspo Mujj ass meJu afRRu(W)
  hheecc HUUP< sstt'dDuu .KUUP. ttkom thOon ttDDu nnzemeRR ttkom pprreekk ttashT tt'thOm nguushLLimme pprr muu kimme dDDek.(H)
  *kkee Meenuu qee munnSH meem shTTii mee'gjeeLoozzuu`*amOnn jo zemerr weeq weTen ee Kii kaaLLZzuu*.(H)

  *meenOnn qee'jOom dDeekk wweqq'ppseeh mmkkii LeendDuu`*-jjOo'zemeRR unn'aaLaa jOom gjaaLL jeTen tyy'meTTa shkaTrruu.(H)

  *mmeenOo wweeqq'ppaaKK -Ttii ee dDDiinn ssaa'wLeeejj *nesee Knaaqqesh paa muu'zeemeeRR*-uunn ppa'Ty ee theeejj.(H)

  *fiiLLiimii nUukk kthee'eeTT see'dDeeii nffunndDD Oo shKkuuu*dashNiiaa ssKujTToheeTT see'Ttii veeTT ee Kii shkaaTTruu.(W)

  ``-ee'dDiisponuaR njee TTshkuaaRR sheess`.Leett laaimRRoheet Kuush kaa'interreesss`:$


  ``-thOOOottT TTDDUU``-A'mmee zemeeRR TTUURREEN see'iii dDheem faakTTii see'MMAa shUUmm see'AAI wleeNN(H)


  `-Eee taash pot dheemm faakTii qqee iie peendDuu peer nii sseen qe kuurr skka eGziisstuu !:$.

  `.pooH ttasH Koomm vVenndDoos keeiiT annasShh dDuu mi Lon e mIi ja ffUUt tkkaLuumes e mee Jaa niisS ni jett tRE.*(W)
  tii pee wnoonn tjeeeter konn n`weenn teem weeeq ajoo tjeetraa taa nguL e ti apeeeT tee unee wjeeen `.!!(N)

  Tii qaaQ pO menoOn qe unn kom deshhTu unne skomm daashhT me`T qqiiT poOshhT qatoo sjOmm munuu mme Boo attOo mee t` hharuu.

  kurwat si ti s'meritOjjn dashnii .. tLo pak mu knaq po un prap vi

  mmannn Kaanunnn Poo kanuunii soo Per tyy 1 hher umm vynn meemm daL pii zzeemmress Moo kurr qaty Sskii mme Hii.!!

  .* vOn Tka ra n`mmeen vOn e kee KuuppTuu ttaashhT qee ti pOmm dON une veeQ t kOm hharuu.* (H)

  `*...Tiii wazhddoo mee'foorCeen e zemmrres tt'thhymmee.(H)
  `* edhhee.maT bukRaT jOn ttkqia kUr tii'kiish affer wettess..(H)
  `* ..oshhtt qaqq ii FEELL..ssbbessojj qqq kaa ffunnndd.(H)
  `* ..Lappssi jOtt shkrrunn me wiizaTuu desshiirren..e URREN wetten se e ke hupp maT miiRenn.(H)
  `*... iishe kOn i pafaT tashht mOo suUm kii ngaT..nn'ondeerr twwi gjdO naT..ppsee Jetaa ta boni MAT.. (H)
  s'kOm faj pse hina n'seciLen zemër*dikush sun pom hek e po do me rrzu qett emmr. !:!
  ee mashhtrojjn njOni tjetrin tuii jaap wetess shpprres.(A)
  `* ke bO shum gabime pO qekY oshT i pafaLshemm..ke menU qq Jee dishkka ke menU qq je i gjthhansheem.(H)
  # '/.a me sHa t`kaaLumen a me shHa weTen a me pRit ni kOh ma t`miR a me priT deKen..!!
  `* /atta qq nukk mnjOhin menOin qq po lUi lOjjaa.se dDin qq kUr e thhOmm ni sen jOm e gatshhme pr pasOjja..(H)
  `.* .qq kOm pas armiiqq gjithhmOn e kom diitt..amO ni sen pom habiT qq numrri tynve weq o tU mu rriTT..(H)
  `* zOtii oo me mU e ddin qeLLimin teem..mKa beKuu dejj nGu e sma lenn syniin memu Tremm.(H)
  `* .qee ssi unnee kuuRR nukk ndRROII...ti sjje kOn kuR egziiStojj..(H)

  LoOti kur po rrjedh pa arsye nuk pe BoOn.!
  *qesi jOm e kurr nuk ndrrroj ti sje kOn kur un eksistoOj.(H)
  : I cantt stoop loving yOu` my heart sttil beat fast when I see yOu.<3
  un shOoqja jem ëndrroj për ni jjet reaLe*.!
  *jOn do dit kur me kesh o shtir*jOn do dit tjera kur nuk foLet per mir.!/
  *Luftoj per 1ideal mi realizu lutjet e nates/!
  po du me diit dy si un a eksistOjn*po sma merr mendja mu kurr se mu t'mirën sma dOjn.
  Sa me shum qe e takOj aq me shum une e enderroj sa me shum qe e mohoj aq me shum une sun e harroj
  *qdo ditt e re , pa asni arsye tu e jettu..!
  *spot harroj , edhe pse je m`shef n`harres // pot kujtoj , pot kerkoj nqdo mengjess //

  .*moOSs ma kshyr ftyren simpatike se mas ksaj ftyre jONn shumm vrasjje ENIGMATIK.`(N).
  .` ke pas rastt mem paa nqdoo qast ti eke vrejt qe jom kontrastt un me qdo sen n`ket natyrr e tash per tyy jom E PAFTYR

  `.*onndrraT qe m`kann deK po pushOjn diKun n`Fundd t`ddetit.!
  *po du me diit dy si un a eksistOjn*po sma merr mendja mu kurr se mu t'mirën sma dOjn
  s'kOm faj pse hina n'seciLen zemer*dikush sun pom hek e po do me rrzu qett emmr.!
  *mfaL un stni n'koOnkurrenc po ffati jOot te un u shkru n'Liist t'zez.
  ki mem Lypp po besom ski mem gjet .. "a ttkom hala t`temen" ki meee vet
  *sjOm ka muj me pa kurgjo as me ni thiesht pe du 1min lumturi po pres po kurr mir veten spe ni (W)!
  HooOw can i forGett u wheenn u`re aLways on my mind.!!
  *gjithmOn tu foL mir tu menu qe ti po kthehesh botha jote qojke kry kishe spo vrehesh!
  *ka ja nisa me ty nuk e merr as uji lumin veq e di qe jOm pendu deri n'piken e fundit.!
  *qa shkOn n'jet kurr mo so e kthyme.!
  12 vjet jetova e ty un nuk tpash**e tash spom vyn kurgjo veq 1min qetsi me pas..!
  *un spo muj met kuptu pse qeshtu po bon kur e din veten qysh je e apet menOn që dominon..!
  Fuck aLL just FUCK ALL.!
  kur t'veta a mdOn ma ke bo JO po për hater t'dashnis kreit haLLaLL ti pata boo.!
  I'started too hate.!
  menOjsha qe osht qashtu kur m`thojshe TDU nFaktt ti ishe kon tum MASHTRU
  *zemra jem peshon sa t'peshon komplet trupi ty hajde mujshe liviritma veq njOonin SY.!
  *ku o djaLi qe m'thujke tdu e për ty e jap jetën*fjaLt nuk kan vLer kur veq thuhen e TreTën
  .ulna e kshyri nalt e kshyri haneen bashkk me yjje .`sdu me vra veten edhe pse i kom 1000 arsyee !!.
  mllefi m`hec napr wena a une aktroj knaqsi !
  ss`di qa jOm veqq besOm tii mm`PlotssoOnn
  Kuur thhojsshe peer Tyyy ii bojj kreejttaa para ssyvee kurrgjO REALITET.!
  `.onndrraT kejjt i shohinn po nuK munnen mii preK,amaa ni cOpp tooK mi voorross onddrraaT qee m`Kann dek.!

  un haLa tdu n'syt e mi mir po vrehët..!
  urrjtja jOote krenarin po ma shtOon..!
  direkt po ta thOm bitch I'm a star
  *as n'gjum sun po fLej rahat se LoOt rahat spom bOjn athu qa o ka ndodh jeta so tu mu dasht..!
  athu pse kreit pom vesin pse kaq shpejt ndryshova shum sene i harrova prr dikOn kreit botën e harrova.!
  *e ti qik n'vetmi qa ki e di dikush zemrën ta ka thy pse i dha dashni..!
  *ajt ni fjaL se thiesht kreit kOkan harru kerkush spaska dasht po thiesht ja ke imponu.!
  *aajt foL qa fitove që zemrën tem ma theve..!
  *nëse un po maj kanun qeky kOka stiLi iem nese me jet un po Luj un po Luj me jeten tem!
  ajde bOjna gara apet jom e para..!
  pi qOj edhe un durt po thOm kreit u kry kreit i bOna per ty po thieshht prr ty skan asni rëndsi..!
  just I'm feling empty*empty..
  *edii gabOova keq veten e mashtrova..!

  -zhGenjeheshh me jettt `shum e vertett..
  *e per kto gabime qa i bona qdo nat m`pik edhe loti po edhe ti nese s`ma din ato ma din zoOti.
  kreit senet n'vi per sen so tu ma ni*kreit qka kan inati per mu*un per ta kOm dashni..!
  Lemnuni rahat mos mu boni sikur fmija kqyrni ju punt e juve un i kqyri punt e mia.!
  zemra st'dhem zemra so sen zemra o met si parazit me ni wen
  *nëse un po maj kanun qeky kOka stiLi iem*!
  *[`pO dDu me Pa ma vOn a kom mu kOn qekjo qe jjOm,jOm beTu mOs me ndryshu me pas GjithmOn sTilin e rOn ]
  [.*[.`jjeTa pa shpres O si tOka pa ujj po TTi duhesH me fOl edhe kur kejjT boTTa Ta bOn shuujj ..*!]
  .*iT musT be reaL motherfucckeR tOo puT me dOwn
  pom mungOn ni minut Lumturi zOot pot lypi përkrahje veq TY.*
  Fatti keq poOom dhemm..!

  un haLa tdu n'syt e mi mir po vrehët..!
  urrjtja jOote krenarin po ma shtOon..!
  direkt po ta thOm bitch I'm a star
  *as n'gjum sun po fLej rahat se LoOt rahat spom bOjn athu qa o ka ndodh jeta so tu mu dasht..!
  athu pse kreit pom vesin pse kaq shpejt ndryshova shum sene i harrova prr dikOn kreit botën e harrova.!
  *e ti qik n'vetmi qa ki e di dikush zemrën ta ka thy pse i dha dashni..!
  *ajt ni fjaL se thiesht kreit kOkan harru kerkush spaska dasht po thiesht ja ke imponu.!
  *aajt foL qa fitove që zemrën tem ma theve..!
  *nëse un po maj kanun qeky kOka stiLi iem nese me jet un po Luj un po Luj me jeten tem!
  ajde bOjna gara apet jom e para..!
  pi qOj edhe un durt po thOm kreit u kry kreit i bOna per ty po thieshht prr ty skan asni rëndsi..!
  just I'm feling empty*empty..
  *edii gabOova keq veten e mashtrova..!
  . Dikush duhet me pagu ket LLogari un skom PoRosit ksi jetee
  *mfaL nëse naj her tkOm pengu po ekOm pas me dashni ktOon duhesh me kuptu.!
  pi urrej kreit minutat e jetes tem po urrej gjithqka kerkun veten sun pe gjeii..!
  *që kOm met hup përgjithmOon as spo du me nii..!
  mOos mu kap per emra se mu sum thirr n'emer ty t'thirr n'emmer se mOoti s'tka n'zemmer..!
  athu pse sfoLi per veti se ka kush me foL jOm ka ni shum zOona... ski konkurrenc tu thOn..!
  haLa rritna un haLa n'zhvillushmëri athu un ku mrri kur ti bOj do vjet si ti*sbOj kurgjo ma teper as kurgjo ma pak tbOna kapak.!
  ekOm e kOm po ti qa e paske athu koke kapak a shishen msheL e paske.!
  *edi kOm bo gabime e per qato jOm pendu po du edhe niher met kallxu sa shum TDU..!
  athu pse kreit pom vesin pse kaq shpejt ndryshova shum sene i harrova ddo ndjenjja met mira i praptova.!

  *ty vlerën nashta sjOm ka ta di edi kOm mu penduu
  *kOoha ma e mir e jetës tem kur ti munoOhesh me ma shëru plagën që pom dhem`
  *me ment e tua ti m'zhduk se menoon qe senn sum vyn kjOo jjet
  po du veq 1min zemren me pas rahat po du veq 1min lumturia iem me zgat
  sdu met lëndu edhe pse tash mOo kët sen ekom boo..!
  *reaLitetetin tem ta jap ftyres e ti sun ma PRIT`
  shum i bukur veq Bukuria spot mjafton`kOom marr pak msim e di që TJETRI sun ma bOn
  *A pO nina weq un a po nihen T`lodht krejt *pse kerkush nket jett , sta thot 1 fjal T`drejt..!
  *pi menoi do sene athu pse po ndodhin*shum ma kan inati e shum tiera pom lodhin..!
  *.zhgenjehesh me jjeT shum ee weerTeeT..*ssi dikkOon dikKurr kuuRR skimee gJett.*
  inati jOot kurgjo so ka m'bOon inati joOt krenarin po ma shtOon
  `pse shkOoin senet mbrapsht ato naLt shpesh e pyta dDo gzohen mem pa ner dhe po qe prap su mtya..!

  i bOoj kreit senet n'VI jOo për veti po për ty*matum qysh jOm kOon dje kqyrem tash sa ma larg jOm mrri.!
  nese engjuLLi pom runn`pse lOot jOon ka m'rrjedhin`poOo du mem pa prei qiellit qe munGesa jOote o ka ma zhduk diellin*
  *mfaL nëse tkOm mundu mfaL nëse dashni tkOm dhuru mfaL për kreit mfaL edi kOm gabu..!
  i can't erase the times tha you hurt me..and put tears on ma face*.
  I've been living a lie, there's nothing inside..!
  ..be loved` but never love
  *How can I not love you when you control my hearT
  njoOni Lun bisht me fjal*ai tjetri i dredhoOn*i drejti n'tem mungon pos meje a kupton..!
  kurr mos thuj kurr thOjn ni fjaL kreit njerzia*un po thOom kurr se n'TRU mka prek mërziia..!
  * . m`fal per mekatet all`llah po keit kjo mu ka impOnnu.weq moss mi largO prei jetes atta qe i du
  e di piken ku t`dhem po nuk t`Preki se s`ma then prr `BESIM` s`ke Lon wenn nese Une jo ZOTI ta kthen
  qe ta japp 1 meter e mati FJALT
  ky mu um dOn`sO si TI me dhon PREMTIME edhe me ik
  nese e ki fiaLen pr `KANUN` ajde t`kaLLxoOj une qaq mir e di sa qe di me majt edhe nGJUM
  ...Faji sOo jettimm weqqq kreitt fajeett tii
  Kur tmerr maLLi ki mee hek veq mem prek ki me dek
  [Edhe pse ndOdhi kiO te na Un ty tduu haLaa
  Un`Jom`Qeshtu`Nuk`Kom`Faj`Nëse`Nuk`tt`PëLqen Baijj bajj
  iT`s a bBetteR endD wiithh ppaiinn thhan a Paiin WithOuut eendD
  *A pO nina weq un a po nihen T`lodht krejt *pse kerkush nket jett , sta thot 1 fjal T`drejt..!
  pi menoi do sene athu pse po ndodhin*shum ma kan inati e shum tiera pom lodhin..!
  athu qa jOm ka boj njerzt qe mdOoin pi lëndOj kurgjo sjOm ka bOoj thieshht per kurgjo po jetooj..!
  mfaL nëse naj her un tkOm pengu po me dashni e kOm pas kton duhesh me kuptuu*athu naj her mke dasht tash qa menOn prr mu`
  teLL me how can i tell yOu `that i lOvee you more tHan liife.!!
  --. i cann feeL my freedOm.!!
  ...! --edHee n'syy njerii shihhet kur osht ii lOdhtt preii jette..!(W)
  `ssenet e kaLumme `iOnn keit t'numrume..!
  `Liife goes Onn.*
  `.-Saher e shKeeL T`mirreenn at`her ee hupp veeTenn,Taashhh naaLee Lootinn perbaaLLuu tii mee jeTenn..!
  Doo senne pii KeeqKuuppTojnnaa shhuumm sene s`pii meenojnnaa naasshTaa mir poo bojnnaa nashhTaa shuumm pO gaabOjjjna.!
  *..nii ssenn kuurr ss`jaa faaaLii veTess..ii mssheeLshaa syT paraa T`veerTetes..!
  *..saaherr emm Kee Lenndduu mOss harroo see i Komm nummruu e kuur T`vjenn kOhaa per kThimm dyy fiishinn ee ki shperbLiim..!
  .`yOuu saaiidd yOuu Loovee mee yOuu saaidD youu never Leaavee mee maayybbe ii heeardd yOuu wrongg..!
  qaq e gat qekio JET sa tbOn gjithqka me pa me njoft e me marr vesh sa rrenci jetOon haLa..!
  *ke prek n'RREZIK se se kOo men haKin vetes ja ke bO kur menOjshe qe je djali babit`
  e dOo kurgjo nuk bOjn veq hapin goOjën ju kritikOojn po zOoti o me juve e ajj din me jav faL`
  .* qqkka kOmm dasht djje` .sdOo me thonn qe e duu edhe ssOd..!
  i don't wanna play the brOken hearted girL*
  qetoO fjaL që pi thOom reaLitetin kallxoOjn menoOhu mir mendja joote vet vetes ja ka bOo`
  pe pres ni dit T`mir e mem fLejjt syt qet po pres pak T'mira se zOoti thOojn o njejjt prr kkreit
  annD guess what i'm having more funn*
  ssa her qe booi happa `kurr s'ktHenna mbrappa*
  ` i cantt breathe foor much LonGer..!
  .mma ruLe` ma liffe
  --` dashnin qe e kom per tty zemra ska muiit me harruu` E aq me pakk me t'zevensu.*
  be in need*
  ` [*.`dikkuush um shan dikuush gajjleTT mi bann ..un inspirOnna n`jeTTen TTem e jjO si dOo n`mariiuuann.] .!
  kOom qef met pas ngat amo hupi dashnia..!*

  Mannn Kaanunnn Poo kanuunii soo Per tyy 1 hher um vynn meem daL pii zzeemress Moo kurr qaty Sskii me Hii.(H)

  Krejjt ssenneT hharrOhhenn eeedhhe ddDdiit ee mijja Kthehhenn umm lypp GjithKaa amoo moo te unne Nuk vrehheshh.
  fjaLet qe i kee tHoon kann me te Kuushhtuu shhtrRejjT n`zzemmrenn Temme jjee weq 1 pperssonn mma PakK

  qetoO fjaL që pi thOom reaLitetin kallxoOjn menoOhu mir mendja joote vet vetes ja ka bOo`
  pe pres ni dit T`mir e mem fLejjt syt qet po pres pak T'mira se zOoti thOojn o njejjt prr kkreit

  bjeri zoOnat naLt T`bërtas mke ndryshu totaL ma ke kthy urrejtjen qe mOoti mu ka dasht

  sdOon ti problem jOo*po mo s'tvetin gjinjja
  *saher qe s`je ngat meje ZoOtit i thOom RUMA

  ` [*.`dikkuush um shan dikuush gajjleTT mi bann ..un inspirOnna n`jeTTen TTem e jjO si dOo n`mariiuuann.] .!
  kOom qef met pas ngat amo hupi dashnia..!*

  Mannn Kaanunnn Poo kanuunii soo Per tyy 1 hher um vynn meem daL pii zzeemress Moo kurr qaty Sskii me Hii.(H)

  Krejjt ssenneT hharrOhhenn eeedhhe ddDdiit ee mijja Kthehhenn umm lypp GjithKaa amoo moo te unne Nuk vrehheshh.
  fjaLet qe i kee tHoon kann me te Kuushhtuu shhtrRejjT n`zzemmrenn Temme jjee weq 1 pperssonn mma PakK

  qetoO fjaL që pi thOom reaLitetin kallxoOjn menoOhu mir mendja joote vet vetes ja ka bOo`
  pe pres ni dit T`mir e mem fLejjt syt qet po pres pak T'mira se zOoti thOojn o njejjt prr kkreit

  bjeri zoOnat naLt T`bërtas mke ndryshu totaL ma ke kthy urrejtjen qe mOoti mu ka dasht

  sdOon ti problem jOo*po mo s'tvetin gjinjja
  .[i need out of this part.*]
  .[.iF you knew what i knew.` You wouldn't be willing to wait*.!!].
  .[.komm me maiT kanun perr te tOnn`. edhe nese jes pa kerkOnn..!!].
  .[Juustt a fuckkin hOppe `nothing eLse..!!].(W)
  - .[m'ra 1pikk shi n'form reaLiteti.` m'tha tii qik e mir pse lypp drit pi kJameetti..!!].
  ][.i dO whatever the fuck i wannt*][
  ][.maybe....! maybe it's true` now i'm reaLLy hate yoouuu!!][
  ][-.Zoti osht me mu se e din qellimin tem `mka beku dej ngu e sma len synin me mu trem`.][
  ttKom dasht okejj pO thojnn jeta vazhdoon`amo 1sen dijee ti te un mo ndjenja sun qoon.][
  *ti e din qe tdU.ammo permass nUk t`wi.`qyssh t`ma bOjsh ti mu un ta bOj ma zii |
  ][. i'm scared of loneLy][
  pom vyn ni minut i jetës qe sjOom e lodht me kreit
  T`madhit zoOt jOom tu ju LUT zOot rujem prei njerzve që T`kqijat mi bOojn hiq pa i LUT`
  pssOOn napper gaabimee ee mOoss i perrserriTT ee kuurr metTeesh weeqq weeTT pii kerrkuiiT kurrkuiiT kuurgjOO mOss priiTT..
  * .qdo dit po tshoh .. qdo dit pom sheh ,un sjom ka t`njoh po shoqja ta boni A E PA KUSH KE ?
  --. teLL me how can i tell yOu `that i lOvee you more tHan liife.!! |
  --. i cann feeL my freedOm.!!
  --. jOn do neet me ondra shUm. 'jOn do neet tjeera hiqq pa gjumm.!
  *i love to be loved by yoouu..!*
  *keeiit ti faaLii ..veeQ as 1sen ssta haarrOii..!*
  *dDuhett koohh ..! pO edhe ssa..?*
  *i'm Goinng uuP*Wink
  kupin ato qe sna dOjn kur neve bashk po na shoOhin `
  |.I'd give it all up but` i'm taking back ma lOve.|
  pe harroj t`kalumen e tashmja pom mjafton dikur spata sen eh tash keit i kom..!
  ][ you still have all of me..!][
  ][ sa her qee bOii happa.` kurr s'kthena mbrappa..!][
  pom vrajn kujtimet i kujtoj ledhatimet ti je arsye e vetme qe pi urrej takimet
  *qaq bOohna nervoz kur pom vrajn kujtimet..!
  ik annenna mori PUFKO moOos i bjer dikuina n'SY..!
  sat eksiston parasja sma nin edhe me deK..!
  pajtoOona me faktin qe kurr mo bashk skena mu koOn`ajj m'harroj skom per to mo qka luftojj.!
  e kom ni shko Qiju Tung per kta qe si Era kan ndrru E kom dashni shum per kta qe hala jon me mu..!
  Bi flej e syt nuk m'mshelën um kujtOohet kOoha kur FLOKT mi ke përkëLedhën
  n`qdo fjal kom arsye nuk di sa pom beson Tash ti guhën e shtrengon se edhe une ndjenja kom..!
  `ddrriiTTaaa ttbiieenn nnssyy eedhhee ppse ssyTT ttshOOhiin TTeerrr.
  sspO kka kuPttim kuurgjjO ` qdDoo ssSen i paaveRteet .. pO Lypiii ReaaLiitet ` pO Rrenna i kka mLuu kReiit.. !!
  kOomm lyp paak dDashni napeer uddhT e uurrejTjes.
  ..*ma thenn fakti qe mo kurr skena mu kOon` |

  ..*menOon t'urrej e syt sdu me ti pa menOoja te un e ki ni venn hala`
  ..*kudo që je thirrje pot bOoj harrom ma shpejjt nese haLa pot munOoj`

  reaLiteti sen qe duhet me njek edhe me dasht me harru zOoti gjithmon ma kujton i du kreit njerzt qehala jOn me mu
  vazhdOojna njejjt pa asnii ndryshim qka thOot ajj naLt na veq e bOojna amminn..!
  dallimi mes nesh Ti ëndrron un realizoj e verteton edhe vet se qa mhidhet e boOj..!
  atthuu un kur Tdes dikuniiaa zemraa a i dheemm..”(W)

  *Ti lyp diqka gratis*se ski zemer me pagu T'vyn ndjenj e fort për mi thon dikuj Tduu..!

  ]n'anën e djatht um thirr MELAQJA n'T`majtën um thirr DREQI nemmt
  thOojn jeta osht e mir mu kerkush sun pomm bind !”(N)

  *S ka shum mnyra për met shku ftyra a ju keni ma shum se ylberi qe ka ngjyra

  *FLM prei kreit atynve që sdin me nguL si harroj ftyrat qe gjithmoOn T`LoOjn n'LLOQ
  jeta terr kurr drit sjOom ka shof kur po menOoj qe gjithqka mir pengesat qdo minut perpara pi kOom`

  “keiit qa mi ke bo mos harro kthehen*mos kujto qe twin si dhurata po per keq t`shperbleheen.*(H)”

  nKaltersi t`qielliit i shooh veq syt e tuuu*. kejtta qa i bOna i bona veq per tyy.!(
  “Yup, thats ma sis, breake her heart and I'll breake ur face`<3
  “I'm you're dReam ..make you ReaL!! I'm you're pain wHenn you Can'T FeeL. you Know Its sad But True. H)!!

  “*Think of me and that I care about you.”
  Tash zemra jem ty t`eliminOi.

  “' `:-. hajde kshyrem qysh jom sot e qysh jom kon dikur , a e ni veten gjall me shpirt , a pe ni weq si ni figur !”(N)(W)


  *ngO jOom tu bertit Je tumm mungu`pOo du met kallxu pa ty SPO muj me Jetu
  `.. jjeeTTaa vazhdDoonn ee ardDhmjja TT'preeT mOos e Kthhe KryyT mbbraappaa ssee e KaaLuumjjaa TT'vreeT...(W)!

  vjenn ni REALITET qe ka mmet mshu FTYRES

  Quroo unn T`kupi edhe prei TOKES t'zhdukii(H)

  .'Kur t'mpermenn najkussh moss i tthuuj aani naashht se sshum hheer jeena prissh po gjithmoonn jena daashhT. ]
  Pamje tjjeteer kishem marr mu kthy mme 1 her tu pi TomeL`Me dasht njoni tjetrin ish kon jeta ma e omel// (H)

  Tii kurr sjee vet gjithmOonn jOom ktu per ty `Ti sje ka dOn mem pa me sy a un bOoj gjithqka per ty (H)

  See t`duu bessom edhe psee kurr staa thoom, ii jeemi gjitth ki mee kon n`zeemer t`shkrumee e kom..

  Tash Ka Ardh Fundii UN fIlLIminn pe kujtojj Dikur Tpata Hijee Tashh edhe HIja jotee MShkojj (W)

  Desshtimm maass dDeeshtimii GabBim mass Gabbimii Jettaaa T`boohett Feerr Kur Lyypp dDriit e JeetOn n`Teerr.(W)

  maany peeoplee neever foorgeett thee firsst persson theyy faall lOvee inn theem.. (W)(W)
  bOon qka tdush Tkthehesh kur T`kthehesh njejjt m`gjenn mu
  kadaLe kreit pom kuptojn hupin ata që sum dOoin

  zOoti o me mu edin qëllimin tem`I du kreit vllaznin edhe mOotrat që jOon me mu përJet

  tbjenn najj her n'men për mu e për kreit qa i ke bOo`ishalla vjen kOoha kur unn sjOom ktuu moOo.(W)

  *u msova me sene t`kota qe po I thot bota*Gzuar 100 vjetroOorin e PA JETES haLa pa T'cakkrru gOota

  *Po qa me bOo po e dalloj T`keqiin prej T'mirit Vuj me zemër nisja me kajt para qirit
  *se un joOm si zemra që T'rrin mrena`se po luftoj per realitet nuk Luftoj për rrena

  *qeshtu o puna kur ti i rrin ngat e kur ska nevOoj për ty priton me ta bOo edhe ni QA PO BON
  `edhe kah zOoti lutje kur po bOoj e lus SYT e tu veq edhe niher mi pa.

  vjenn ni REALITET qe ka mmet mshu FTYRES

  Quroo unn T`kupi edhe prei TOKES t'zhdukii(H)

  .'Kur t'mpermenn najkussh moss i tthuuj aani naashht se sshum hheer jeena prissh po gjithmoonn jena daashhT. ]
  Pamje tjjeteer kishem marr mu kthy mme 1 her tu pi TomeL`Me dasht njoni tjetrin ish kon jeta ma e omel// (H)

  Tii kurr sjee vet gjithmOonn jOom ktu per ty `Ti sje ka dOn mem pa me sy a un bOoj gjithqka per ty (H)

  See t`duu bessom edhe psee kurr staa thoom, ii jeemi gjitth ki mee kon n`zeemer t`shkrumee e kom..

  Tash Ka Ardh Fundii UN fIlLIminn pe kujtojj Dikur Tpata Hijee Tashh edhe HIja jotee MShkojj (W)

  Desshtimm maass dDeeshtimii GabBim mass Gabbimii Jettaaa T`boohett Feerr Kur Lyypp dDriit e JeetOn n`Teerr.(W)
  'zemeR kqyr ngoo edhee msoO moss u bo caR se un t'njooff..
  .'[se kom prej inati e kom prej zanati kunja tja vnoj synin atij i del afati./.(H)]

  .'./*.nnjeerzz ssii unnee ka sshuum paakk deshtee s'deshtee ky o faakkT .
  Tashh vjen HAPI ri prite nese muun`Kkur ti ki qef mem pa keq prei meje veq FITORE ki me prit

  *ngO jOom tu bertit Je tumm mungu`pOo du met kallxu pa ty SPO muj me Jetu
  `.. jjeeTTaa vazhdDoonn ee ardDhmjja TT'preeT mOos e Kthhe KryyT mbbraappaa ssee e KaaLuumjjaa TT'vreeT...(W)!
  ti ki arsye me na urrejjt neve sepse na kena diQka qka ti kurr se ki pas12
  you hawee a rensOn tO hhattes uuss cuz we haweLL aLL whaT yOu never hOd.12
  kee mett veq vett gjithqka pOtt munggOn mpate edhe muu amO eddhee ajO shkoj.
  qkaa ke pass nddOr skee dit me vLerssu tasht nissja bertitt se sO tum interesuu .
  sddu met thOnn naj senn aass met sha ti komm thon dO sene qee tii vet i kee Pa.
  rri qattyy ku jjee naL mOs ee BO ass nii fjaL.
  ssmunaa met thonn t`urrej kur engjulli permass mflet perr tmir.
  unn tkOm vrejtt tkomm dikttu see ti jee tranu.
  sskaa mO kthimm skaa tii jee harrumee njee seenn ee shkatrume
  jOjO moOss kerkkO faaljee shkO tasht tee tjetraa merr me muu hakmarrje.
  skaa mO baccK baccK tii ass sytt mO ssmi sheff qyshh pO nihett zemrra jOTee qe per mu tashtt kaa vdeeekk.(A).
  hiqq smaa nin ass qee ttaandijj mungesenn nese dOonn mee paa kshyrma nssy urrejjten.
  Gabimii osht ii jemii deshtimi ii jOttii tashtt sHkO merer at sen qee eeedO.
  jOjO smmuj mee besuu qee ttii ke sHkuu aamO neejjsee tasHtt je harru.
  meenddO `reaaLizzO ni senn qee dOn me bbO kurr mOs gabO .
  ni eengjull muu pOmm mbrOnn pi kejtvee ttkqijavv naLT pi kshyri yjett ee pOm vrajn kujtimeet.
  kejtt kunder tejee veq uneeh me ty (Y)
  sat jOm uneh gjaaLL ` weqq nveti ku me besuu tty met shkatrru .
  kur um permenn muu mOs thuj anii nashtt se sHum her jenaa rrOk aamO gjithh jena dasht.Sad}
  ishim nee ishimm pO tanajj sjeemi fare unn smendoj per tyy tii kerkon hakmarrje.
  mOss maaj inatt see gjith kee mee deshttu.
  udhht ee jetess tu kan qa tu kan ndaa 3 pjess tii sje tu ditt qka je tu bO doket veetjaa qe kee dek.
  ttkOm thon ki mu penddu `tashtt fjalt ee mija kan mu tu kujttu/.
  unn tnjOf bOll mir ti sen sun msheff prej meejee syt e tuu i lexojj edhe qkass mbreda teje.
  kee hummb gjithqka qe uu kOn per tyy ke mOhhu qe sO e verettet tasht qann n`erresir.
  mOs e mOhO qatt sen kur me fjaLt ee tuaa e ke thOnn fOl tasht qka duhs se OO shum VOn.
  muu sun um bindd me fjaL mu um bind me vepra.
  nashtta naj her um kujtonn `amO ajO tash sHkojj
  ee ke pass ndOr ske dit me wLerssuu `tashtt ski nevvOjj mem bindd muu ./
  besssOm qee sHumm tkum dashtt tasht qaq pOt urrej .
  kujttimet me tyy kann dek i komm vOrrOss me ni cop dhhee..
  gjithh endrOnn amO sunn pe reaLizonn gjith pO deshton me qat senn qe pe bOn .
  kshyre vetess qka ii bOnee tashtt ruje menddjen tOnnde.
  zOti mu ma dhaa fOrcenn ee tii shkOvee per mu uu harOOve sa sHum um gzzOve
  ma tHenn faktti qe me ty kurr skO mu kOnn as qee ma nin jO weq per ty pO hiq per kerkon .
  qqe kuu jeem ajdee nese ki naj prOBleem.
  naa kemi mundsi kemi afftssi` ti si na sun pO boheshh sHUmm je ka deshtohesh,.
  qka Pott dokett vettjjaa tyy` kushh kishe kee ha Ha psee kaq shum livdohesh kurr takat ski .
  sHkO tii sHkOO `mOss hajde mO.see ajO evjettra nuuk tëddO.
  vazhddO rrugen e jetess qYshh je tu sHkuu sHumm je tuu penduu qe kee gabU.
  .zOti Oo me muu kerkushh smun mmem Leendu(L)
  .*kur jOm nnjeri drejjtt zOti um nihhmOnn tanaa senet mii Leehttson.
  tii beesOn n`senee ttkOtta bOtaa sO ee jOtjja.
  n`qeennder t`wweemenddjes.
  po nina shum e lir e po pushoj e qet nGjum,i harrowa kujtimet per ty qdo sen ka marr fund.!!.
  tash po rri e qet e gajle nkry nuk kom,ttash mo sum intereson me kOn je e qka bOn
  se kom ffshtir me zgjedh,se kerkon me ty se ndrroj
  .: se kOm ffshtir me vendos,se kerkush nuk t'zevendson
  .: se kom ffshtir me nejt me ty se gjithmon bashk kem me kon
  .: e kom fshtir mu largu se largsia m'mundon
  .: e kom fshtir pa ty me met se pernime zemra s'don
  .: e kom fshtir mu duru nese dikush t'kundershton
  .: e kom fshtir me thon diqka e un qaty mos mu kon
  .: se kOm fshtir kreit mi lon per ty,se kOm fshtir met dasht
  .: e kom fshtir pa ty se je motra iem tash kushdo let
  plas.!!
  do lujn me ferr,hin nfilma vizatimor*do menojn um bojn dom*jeta tyne krejt llom.!!
  unn zemrr mo nuk kom perqatO ttlutna harrom .(A)
  derii djje shoqni ee sott nzemer mke hi.
  `*.:kommm mmenUU qii miree kinna`aa me kaLuuu se komm priitt qiii qishtuu kii me n`dryyshuu.Sad:$
  `:mooss uu booo budAALLL muu mash`truu..foL vveqq t`vertettaaa reenaatt`muunohuu mii haRRUU.$::$
  `.-sjjje konn edhhe sjjjeee muunoHhhuu muu konn qashhtuu qy`yshHH iiieee.:(L)
  ~.WWazhhdoo ngoiii llaFett qAAtoo`qesiinnn n'driitt qkkaa kii mme dashhtt kuurrr qishtuu smuneshhh mme aRRRiitt.!!**
  **m`kkee pass summ`kkee vleRRRsuuu tashhh qii summ kiieee munoheshh muu konn apett mme muuee.:$:$
  ~~*Ja nisii fiLmii doo muu kryy e unnne aLaa tuu kujjtuu qii fiiliimii o qaaqq qii shumm seennne shpeiit kaLunn se ti mee emoocioNNee
  sii kee perjetUUU.kkee reiit qkkaa kii thonnn t'komm bbesuu se fmii jomm konnn,budaLll mo sunn umm bonn.
  jomm konn kuurr iomm kon moo qahtuu siOOOmm.munoHhuu me kupptuu jomm riit fmi nuKK jommm.WinkWink
  **.TTa komm huPP "QELSINN E FATITT" tta kom gjujjt diKKuunn n`teRR.:$:$
  Perr mmemm daLenn perparra t'voGlaa i kiiee shanncatt.!!
  **~.skii nevojj mjja niss me foL ma shumm e ass mjja niss`mme lexuu kshyrii syyt e mii e shumm sene muneshh mii kuptUU.:$:$
  Sometimes I love so much my lifee..buut sometimess`I hatte itt so muchh.I donn`t k`now WHYY.??
  nganjehree unne dua jetenn time shumm.poor nganjeherr unne e uurejj atte .unne nUUUk e diii psee.SadSad
  ^^*Niherre jinnna konn 2-t`dyytt sii njoo e tashh jenna njoo ka njooo.:S:S.
  **saa shumm ke proovuu edhhe gjiiTHHH kii deshtuu ti`shhhaa kon si tii motii t`kishaa haruu edhhe moo zooRRR ishh`konn mett kujtuu.
  ~`sjomm tu e boo perr`zorii GJonii e ass perr s`roNNii AJTT qojje kryyt niHHeree t'shkarravitii perr BBeTToniii.(H)
  **Boj Qka Du Di Qka Boj Kur Du Vij e Kur Du Shkoj Kon Du Vet Ne Rrs e Qoj Pa Prit Pa Kujtu e Rahatoj.(N)
  ```. Di Mu Kon e Mir Di Mu Kon e Keqe Jom Melaqe Po Bohna Edhe Dreqe.(Y)
  *** muu ke sHHittt KANUNGJIKEE e tashh pasojjat vinnn do me kerkuuee faljee aMMMAA tashh vonnn e kiieee.:$:$(H)
  *shuui moss foL seee viQQ ma shumm e tHHann t'kishhe ditenn'mee foL miire deii qituu punaa'skish`ardHH.(H)
  **oo ZOOT meremm t'rahatonnnaa niHhere n'jett temmee.moos t`komm problemmmee mme turLifarr trennttee.(Y)

  **n`gomm qKatt foLii se se perseriiss mooo niheree foLii qat'here n'goo'.:$:$
  .::Poo duu me fLejjjt po spooo'mujjjj qaqq qii mm'kke lenduuuu spooo munnna mmeee haRRu.:S:S
  .*:qishtuu ishh konenn kjooo jeTTTa jemm keiitt t'zezat i kishh pass.perr qkaa.?vveqq se niHheree u boonna budAALL.(N)(N)
  ****jommm ni qikkk'qii s`ttaa rrassii`hh koonnn duuuee shpeiiitt`hhh e perpLLasiii.jommm qasiii qii kekujjnnaaa s`jjaahh rasiii`hhh.(H)
  >>unne inspiironna mendjenn temmm`jettenn ttemmm.ee joo sii dooo ruGvvve qii nejjnnn.<<...
  ..RUgggaa t'kkkaa riit t'kkaa qiiittt peii teriiitt n'driitt.qii qikaqq ki me ariTTT kuurr se ki prIIt.(H)
  !!kuurr unnne daL n'dritt`ktta keiiiitt'hh i mLonn hijjjaa.:S
  ##nnese tii per t'madhhe mma zennn atherree`hh tyy sttaa`hh ninn`nn perr muuee.WinkWink
  **qikjoo oo jettaa jemm shooqqq.kkee priit maatt mire po appeshhee kuurr t`gaabonn ku deLLL.:p

   Ora është Mon Jan 21, 2019 12:34 pm